top of page

התמחויות

משפט מנהלי

משפט מנהלי

• ייצוג בהליכים מנהליים בכל הערכאות, לרבות

• הגשת עתירות מנהליות ובג"צים (עתירות לבית המשפט העליון הגבוה לצדק).

• ייצוג משפטי בהליכי מכרזים ציבוריים לרבות, ייצוג של עורכי מכרז, ועדות מכרזים ומציעים באשר לסכסוכים בנושא מכרזים.

• ייצוג משפטי בנושאי רישוי עסקים, מיסוי עירוני- ארנונה אגרות והיטלים.

תכנון ובניה ונדל"ן

• ייעוץ שוטף ומתן חוות דעת משפטית בכל הנושאים הקשורים בתכנון ובנייה, לרבות תכניות, היתרים, אגרות, צווים, הפקעות, התנגדויות, הקלות, שימושים חורגים, היתרי בניה וכד'.

• ייעוץ וייצוג בכל הערכאות ו/או ההליכים הקשורים לעבירות בנייה ואישומים פליליים על פי חוק התכנון והבניה.

• טיפול בתביעות כספיות הנוגעות לחוק התכנון והבניה לרבות פיצויי הפקעה, תביעות פיצויים בגין ירידת ערך (סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה), היטלי השבחה, תשלומי איזון וכד'.

• ליווי עסקאות נדל"ן, עריכת הסכמים, הליכי רישום בטאבו או בחברות משכנות.

תכנון ובניה

ונדל"ן

דיני עבודה, כוח אדם ורווחה

• ייעוץ, ליווי וטיפול הן במעסיקים והן בעובדים, בכל נושאי דיני העבודה לרבות יחסי עובד-מעביד, הליכי שימוע, פיטורין, הטרדות מיניות, זכויות נשים בעבודה, הרעת תנאים, הלנת שכר וכד'.

• עריכת הסכמי עבודה.

• ייצוג משפטי בכלל הסכסוכים המובאים לבתי הדין לעבודה.

דיני עבודה,

כוח אדם ורווחה

דיני מכרזים

דיני מכרזים

ייצוג של עורכי מכרז, ועדות מכרזים ומציעים באשר לסכסוכים בנושא מכרזים.

משפט מסחרי

משפט מסחרי

• עריכת הסכמים.

• ליווי עסקים וחברות.

• ייצוג בכלל הערכאות המשפטיות בנושא תביעות כספיות ובעלות אופי מסחרי.

• מתן חוות דעת בתחום הנ"ל.

צוואות וירושות

צוואות וירושות

• עריכת צוואות.

• הגשת בקשות למתן צווי ירושה/צוואה וקבלתם מרשם הירושה או מבית הדין הרבני.

• עריכת הסכמים בין יורשים.

• ייצוג יורשים בערכאות משפטיות בסכסוכים על הירושה.

• מתן חוות דעת בתחום הנ"ל.

לשון הרע

לשון הרע

• ייצוג בתביעות לשון הרע.

• מתן חוות דעת משפטיות בתחום לשון הרע.

• מתן חוות דעת בתחום הנ"ל.

תאגידים

• הקמת כלל סוגי התאגידים וטיפול בענייני רישוי.

• עריכת התקשרויות והסכמים בין בעלי מניות בין תאגידים.

• ייסוד שותפות/חברה ופירוקי שותפות/חברה.

• מכירת ורכישת חברות.

• ליווי וייעוץ שוטף בפן המשפטי מסחרי.

• ייצוג בערכאות משפטיות בסכסוכים בנושא דיני תאגידים, סכסוכי שותפים בתאגיד וכיו"ב.

תאגידים

ליטיגציה

טיפול וייצוג משפטי בבתי המשפט ובכלל הטריבונלים המשפטיים בתחומי עתירות, תביעות אזרחיות כספיות וחוזיות, וכן מסחריות, תכנון ובניה, מכרזים, רישוי עסקים, מיסוי עירוני, לשון הרע, צוואות וירושות ובהליכים סבוכים ומורכבים מכל תחומי המשפט, לרבות צווי עשה, צווי מניעה זמניים, בקשות לפסקי דין הצהרתיים, ייצוג בהליכים למתן כלל הצווים הזמניים.

ליטיגציה

חוזים והסכמים

ליווי הסכמים והתקשרויות מורכבות בענייני ספק-לקוח, מזמין- נותן שירות, הלוואות, יזמות, מקרקעין, כל סוגי השותפויות (ייסוד או פירוק), מדיה ותקשורת, דוגמנות וכיו"ב.

חוזים והסכמים

bottom of page