top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

עיריית אשדוד לא מפקחת, והפקחים חוגגים

בית הדין המשמעתי של הרשויות המקומיות החמיר בעונשו של מנהל מדור במחלקת הפיקוח העירוני. כמו כן, נמתחה ביקורת חריפה על עיריית אשדוד שלא אכפה נהלי עבודה.

נזיפה, הקפאת דרגה לשנה והשבת השכר שקיבל עבור 18 שעות שבהן נעדר מעבודתו ללא החתמת יציאה בשעון הנוכחות - את המחיר המקצועי הזה ישלם אילן ועקנין, מנהל מדור במחלקת הפיקוח העירוני בעיריית אשדוד, לפי פסיקתו של בית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות. יתר על כן, נקבעו לו פיטורים על תנאי היה ויעבור עבירת משמעת נוספת.

בפירוט ההחלטה מותח בית הדין ביקורת חריפה על העירייה וחושף דפוס קלוקל שהשתרש לטענתו בעבודת פקחיה: "העירייה התרשלה תקופה ארוכה בתפקידה בכך שלא פיקחה, לא ביקרה ולא אכפה נהלי התנהלות ראויים עד שהנורמות הפסולות במחלקת הפיקוח היו מנת חלקם של כל הפקחים".

הדיינים קבעו כי נהלי העבודה והפיקוח מצד הממונים על תפקודם של העובדים בעירייה היו לוקים בחסר, כך שאלימות בין עובדים, למשל, היתה מחזה נפוץ בצד דיווחים כוזבים בשעות העבודה. "העירייה תרמה במידה מסוימת להתרופפות המשמעת במחלקת הפיקוח, דבר שהתפרש בקרב הפקחים כהיתר לגמישות ונורמה שאין להקפיד על החתמת כרטיס". אחד העדים במשפט הודה כי הגבולות היטשטשו ו"כל אחד פעל איך שהיה נראה לו".

ועקנין עובד במשך יותר מ־25 שנה במחלקת הפיקוח ונחשב לעובד מוערך, כפי שציינו מנהליו בדיונים. אלא שהוא הושעה מעבודתו בחשד

לעבירות משמעת ובאחרונה יוחסו לו חמש מתוך העבירות שהתבצעו בשנים 2009 ו־2010.

לוועקנין יוחסה היעדרות מהעבודה לצורך ענייניו האישיים והעירייה ביקשה לפטרו בשל חוסר אמינות וניצול לרעה של המערכת העירונית. מנגד, טען פרקליטו עו"ד שלומי הלוי, כי יש להביא בחשבון את מכלול הנסיבות ובעיקר את היעדרם של נהלים ברורים בעירייה בעת ביצוע העבירות.

לטענתו, העירייה נהגה בו איפה ואיפה, מאחר שלעומת ועקנין עובדים אחרים לא הועמדו לדין בעבירות דומות והנושא טופל בתוך העירייה. "השעייתו במשך כשנתיים וחצי הסבה לו הפסדי שכר ניכרים", אמר הלוי.

ועקנין הביע חרטה על מעשיו ופרקליטו מסר בתגובה: "גזר הדין חושף רשלנות רבת שנים של עיריית אשדוד בהיעדר פיקוח, אכיפה והתוויית נהלי עבודה ברורים במחלקת הפיקוח העירוני באשר לנוכחות בעבודה. מרשי זוכה משלוש עבירות משמעת חמורות והורשע בעבירות משמעת הנוגעות לנוכחות בעבודה עליהן קבע בית הדין כי באותה מידה, יכלה העירייה להעמיד לדין כל עובד אחר במחלקת הפיקוח".


bottom of page